یه اهنگایی هست که شاید دیگه هیچ وقت گوش ندی
اما حذفشون هم نمیکنی،برای کسی هم نمیفرستی
حتی اگه پخش بشه ردشون میکنی
این اهنگا در اصل اهنگ نیست
یک آدمه
یک خاطره اس
یک عشقه
درست مثل همونی که رفته اما تو نمیخوای باور کنی
جاش هست
خاطرش هست
عشقش هست 
اما اگه حتی برگرده دیگه مثل قبل برات پخش نمیشه